Bola pre vás kráľovná Babula silná káva? No, okrem toho absolvoval vojenský výcvik. Meteorologičku Mirku JaroÅ¡ovú fanúšik poriadne zaskočil: Na TOTO nikdy nezabudne! Möhring je obľúbeným nemeckým hercom, no okrem toho je aj hudobníkom a spisovateľom. Po známej bacuľke niet ani stopy: O 30 kíl ľahÅ¡ia Rebel Wilson vytasila svoje NAHÉ telo! Ľudia po celom svete vybrali najkrajších mužov sveta: Nechýba medzi nimi sexi herec známy aj z obrazoviek TV JOJ! Oliver chce zabiÅ¥ Samka zošívačkou (NAÅ I), Dotrhaný Oliver iÅ¡iel do Å¡koly (NAÅ I). 14.03.2021 - 00:00 Autor: redakcia / AB Už dnes večer sa môžete teÅ¡iÅ¥ na premiéru nemeckého filmu Nevystupuj! 2014 Nová revolúcia na Instagrame? Prosím, aktualizujte si prehliadač na najnovÅ¡iu verziu. Pozrite si aktuálny televízny program stanice Markíza. Čo na to hovorí jeho partnerka Mamba Dasha? Vo svojom vysielaní dáva priestor predovÅ¡etkým lokálnym informáciám, ktoré mapujú život v … Sledujte svoje obľúbené seriály TV JOJ, WAU, Plus a vychutnajte si aj momenty zo zákulisia, ktoré v TV neuvidíte. Známe mamičky sa nehanbia verejne kojiÅ¥! To, že pôsobil ako model je pochopiteľnejÅ¡ie. Objavil sa ako nový komisár v polulárnom nemeckom seriáli Miesto činu, ktorý sa v krajine vysiela už od 70-tych rokov minulého storočia. Omladzujú ho určite aj jeho malé deti, ktoré nadovÅ¡etko miluje. 20:25 Å port. Mladá, krásna a už aj úspeÅ¡ná: Drahe zo seriálu Slovania sa splnil tajný sen! Superman Henry Cavill je zadaný. Vo svojom vysielan� d�va priestor predov�etk�m lok�lnym inform�ci�m, ktor� mapuj� �ivot v�Ko�iciach a�bl�zkom okol�, denne prin�a aktu�lne spravodajstvo o�spolo�enskom, hospod�rskom, kult�rnom a��portovom dian� v obciach a�samospr�vach na Slovensku, region�lna telev�zia pre Pezinok a okolie, ��ren� pre vy�e 4000 dom�cnost� v�znamnou mierou prispieva k vy��ej informovanosti obyvate�ov, k rozvoju mesta a regi�nu, mestsk� telev�zia pre regi�n Nov� Mesto nad V�hom, region�lna telev�zia pre v�chodn� Slovensko, region�lna telev�zia pre Senicu a okolie, 24 hod�n denne vysielan� videotext s aktu�lnymi inform�ciami, reklamn�mi a inzertn�mi blokmi, region�lna telev�zia pre Skalicu a okolie, 24 hod�n denne vysielan� videotext s aktu�lnymi inform�ciami, reklamn�mi a inzertn�mi blokmi, region�lna telev�zia pre Tren��n a okolie, vysielanie m��u sledova� aj div�ci z bl�zkeho okolia Hol��a (Skalica, Gbely, Kop�any, K�tov, Vr�di�te, Prietr�ka), cie�om je oslovi� V�s ako div�kov a �ud�, ktor� sa zauj�maj� o miestne dianie a pod�va� V�m v�dy aktu�lne spr�vy o �ivote z V�ho mesta a najbli��ieho okolia, kan�l prin�a slobodu vo�by a obchod a� do va�ej dom�cnosti, tva pon�ka reklamu ako filmov� pr�beh, odborn�, ale zrozumite�n� inform�ciu, ako umeleck� prezent�ciu na s�vislej ploche desiatok min�t, jej program je pestr� a m��e by� va�im spolo�n�kom 24 hod�n denne, region�lna telev�zia zameran� na spravodajstvo, publicistiku, besedy, videotext a reklamu pre mest� a obce Prievidza, Bojnice a bl�zke okolie, Kanianka, Lazany, Nedo�ery-Brezany, Nitrianske Pravno, region�lna telev�zia pre Spi�sk� Nov� Ves a okolie. ... 19:00 Knihy od Stonožky ... 19:30 Noviny TV JOJ. Nechýba ani otužovanie v zamrtnutých riekach! Pýtate sa na Facebooku: Ako sa vyberajú záhrady do relácie Nová záhrada a kto to platí? MiÅ¡o Hudák kolegov odrovnal svojím vtipom: Aký je rozdiel medzi socíkom a dneÅ¡nou dobou? Herec pravidelne Å¡portuje a trávi čas v prírode, a to, že má po 50-tke by mu neuhádol pravdepodobne nikto. 20:30 NajlepÅ¡ie počasie. Program TV na 14 dní vopred. V hlavnej úlohe sa predstavý sympatický herec Wotan Wilke Möhring. Na svojom konte má niekoľko ocenení. Toto je zoznam častí seriálu Profesionáli.Seriál má osem sérií (k 19.06. Zdena Studenková v Inkognite zažiari v hviezdnom outfite: Aha, aký má perfektný vkus! Smutná správa zo Siedmeho neba: COVID navždy rozdelil týchto milujúcich manželov! Z Tonyho Poruchu je nevesta! Pozrite si aktuálny televízny program stanice JOJ. Vysielací .. TV program na zajtra, televízny program na zajtra, aktuálny TV program, rozÅ¡írený tv program, program TV, televízny program na zajtra. Kam utiekla Mary Bartalos? Hádači v Inkognite budú maÅ¥ novú a Å¡armantnú posilu: Aha, KTO doplní túto zostavu! TV Program na dnes. Medzin�rodn� verzia slovenskej stanice TV Mark�za, pon�ka obdobn� programy ako TV Mark�za a to ob��ben� slovensk� seri�ly, spravodajsk�, publicistick� �i z�bavn� rel�cie. Romana Dang Van sa v tichosti vydala tesne pred pôrodom: Aha, aká bola krásna nevesta! Herečke učarovalo TOTO miesto! Z dávnych čias prichádza na obrazovky televízie JOJ legenda o láske a nenávisti, o odvahe a zrade, o ľuďoch a ich Bohoch Slovania 07.04.2021 Slovania 31.03.2021 Dominika Mirgová dráždi mužské oko v odvážnom klipe: Polonahá a sexi ako nikdy predtým! region�lna telev�zia pre Kom�rno a okolie, t��denn� obrazov� spravodajstvo o udalostiach mesta a pri�ahl�ho regi�nu vysielame identicky 30 min�t v sloven�ine a v ma�ar�ine, 24 hod�n denne, 7 dn� v t��dni, region�lna telev�zia pre Trnavu a okolia je orientovan� na aktu�lne region�lne spravodajstvo a publicistiku (komun�lna politika, kult�ra, �port, zauj�mavosti z mesta...), telev�zia po�as cel�ho d�a vysiela r�zne interakt�vne hry, do ktor�ch sa m��u div�ci kedyko�vek zapoji�, takpovediac cel� vysielanie, onedlho aj hudba, ktor� hr� v podmaze vysielania, z�le�� len na v�bere div�kov, kan�l pon�kaj�ci program vlastnej tvorby telev�zie Prima - ob��ben� seri�ly, spravodajsk� programy, z�bavn� �ou, kulin�rske �i hobby programy, P�chovsk� telev�zia je region�lnou telev�ziou vysielaj�cou prostredn�ctvom k�blov�ch rozvodov a�syst�mu MMDS v�P�chove a��al��ch desiatich obciach P�chovsk�ho okresu, �a�iskovou rel�ciou je spravodajsko - publicistick� rel�cia P�chovsk� magaz�n vysielan� v�premi�re v�dy v�piatok o�18.00 hod, v��al��ch d�och s� na programe jej repr�zy; vysielanie P�TV dop��aj� videotextov� spr�vy, region�lna telev�zia Liptov je informa�n� kan�l, ktor� informuje svojich div�kov � obyvate�ov a�n�v�tevn�kov Liptova o�dian� v�ich bezprostrednom okol�, poskytuje informa�n� servis o�slu�b�ch obyvate�om regi�nu, predstavuje pr�rodn�, kult�rne i�historick� kr�sy Liptova, poskytuje priestor podnikate�sk�m subjektom na prezent�ciu ich slu�ieb, v�robkov a�in�ch aktiv�t, region�lna telev�zia pre Nov� Z�mky a okolie prin�a aktuality z mesta, odborn� a z�bavn� rel�cie, teletext a asmozrejme priestor pre va�u lok�lnu reklamu, region�lny kan�l pon�ka profesion�lne spracovan� a denne aktualizovan� spravodajstvo z bezprostredn�ho okolia na�ich div�kov a o udalostiach, ktor� sa ich priamo dot�kaj�; TV Central dnes pon�ka spr�vy z Nitry, Vr�b�ov, Zlat�ch Moraviec, Topo��ian, �ale, Galanty, �urian, Serede, Tren��na ale aj z �al��ch miest a obc� z�padoslovensk�ho regi�nu, lok�lny telev�zny program ��ren� terestri�lne v�Ko�iciach a�bl�zkom okol�; hodinov� blok inform�ci�, report��, i�samostatn�ch publicistick�ch a�z�bavn�ch rel�ci� vysiela ka�d� de� od 18:00 do 19 hodiny v�premi�re, od 20:00 do 21:00 v�repr�ze. ChuÅ¥ makaÅ¥ na sebe mu pravdepodobne ostala a vo veku 53-rokov sa stále môže pýšiÅ¥ takouto vyÅ¡portovanou postavou! ... JOJ: kanál venovaný spravodajstvu, publicistike, dokumentom, zábave, filmom, deÅ¥om ... 00 do 19 hodiny v premiére, od 20:00 do 21:00 v repríze. Má niekoľko psov aj mačiek. Poskytujeme program pre viac než 50 staníc vrátane Markízy a Joj. Nenechajte si újsÅ¥ naÅ¡e novinky a súťaže, © Copyright 2020 Slovenská produkčná, a.s. | Techonology by eFabrica. Preh�ady TV stan�c pod�a kateg�ri� na TV PROGRAM .sk, TV program pre mobil - mobil.tvprogram.sk, region�lna telev�zia pre �iar nad Hronom a okolie pon�ka spravodajstvo z regi�nu, region�lne telev�zne vysielanie pre B�novce nad Bebravou a okolie prin�a spolo�ensk�, kult�rne, �portov�, cirkevn� inform�cie, obrazov� spravodajstvo, textov� inform�cie, region�lna Bardejovsk� telev�zia zameriava svoju �innos� na spravodajstvo a publicistiku vo verejnom z�ujme, ktor� dominuje vo vysielan�� pln� �lohu informa�n�ho kan�lu, sprostredk�va z�kladn� inform�cie z diania v meste Bardejov a jeho okolia, dokument�rna telev�zia zameran� na vedu, techniku, pr�rodu, hist�riu a unik�tne objavy, monotematick� kan�l form�tovo orientovan� na v�berov� �ensk� publikum, region�lna telev�zia prin�a spravodajstvo pre obyvate�ov Dev�nskej Novej Vsi, monitoruje aktu�lne dianie v oblasti lok�lnej politiky, kult�ry, �portu a zauj�mavost�, vysiela 24 hod�n denne v 12 hodinov�ch vysielac�ch blokoch, ktor� pozost�vaj� z dvoch typov programov a to D�bravsk�ho magaz�nu (DM) a T�my, DM informuje o dian� v D�bravke a T�ma sa venuje tak�m publicistick�m programom, ktor� sa nedaj� zaradi� do DM, zvy�ok ?asu je pokryt� videotextov�m vysielan�m, detsk� kan�l venovan� pre deti vo veku od 6 do 36 mesiacov ktor� m� v�aka svojej v�chovno-z�bavnej forme pozit�vny emocion�lny dosah na detsk�ho div�ka, kan�l ponukaj�ci spravodajsk� a publicistick� rel�cie, z�bavn�, humoristick� rel�cie, s��a�e, filmy,program pre deti, internetov� telev�zia pre V�s zabezpe�� priame prenosy z ak�chko�vek spolo�ensk�ch, kult�rnych, �portov�ch alebo in�ch podujat� na celom Slovensku a v �ech�ch, kan�l venovan� spravodajstvu, publicistike, dokumentom, z�bave, filmom, de�om, JOJ Family je rodinn� telev�zia, ktor� pre �esk�ch div�kov vysiela to najlep�ie z programov JOJky, predov�etk�m spolo�n� �esko-slovensk� form�ty, �spe�n� slovensk� seri�ly, s��a�no-z�bavn� show, slovensk� sitkomy i noviny JOJky, kan�l venovan� dokumentom, z�bave, filmom, de�om. Už dnes večer sa môžete teÅ¡iÅ¥ na premiéru nemeckého filmu Nevystupuj! TV program vaÅ¡ej obľúbenej stanice Markíza na dneÅ¡ný celý deň a nasledujúcich 7 dní. Umelec je už niekoľko rokov rozvedený s kameramankou, s ktorou má tri deti. A post shared by Wotan Wilke Möhring (@wotanwilke). 22:45 VÅ¡etky cesty vedú do hrobu . TV program ⭐ na dnes, pravidelne aktualizovaný televízny program na dnes a zajtra, prehľadný program TV na dnes Pripravili sme pre vás relácie, ktoré nájdete len na videoportal.sk! SpoločnosÅ¥ mu často robia okrem detí Å¡tvorhnohí maznáčikovia. V hlavnej úlohe sa predstavý sympatický herec Wotan Wilke Möhring. Už dnes si ho môžete vychutnaÅ¥ v premiére trileru Nevystupuj! Pozrite si TV program na dnes. Dámy, máte smolu! TV program vaÅ¡ej obľúbenej stanice JOJ na dneÅ¡ný celý deň a nasledujúcich 7 dní. 20:35 Vlastníci . Möhring tiež veľkým milovníkom zimy a toto ročné obdobie si vychutnáva so vÅ¡etkým, čo k tomu patrí. Aktuálny, prehľadný a jednoduchý TV program televíznych staníc na dnes. Používate zastaralú verziu prehliadača, z tohto dôvodu nie je možné prehraÅ¥ video. TAKÉTO telo má doma jeho priateľka! Duel Eduarda Hegera a Roberta Fica: Aké dostali od divákov otázky? Sledujte svoje obľúbené seriály TV JOJ, WAU, Plus a vychutnajte si aj momenty zo zákulisia, ktoré v TV neuvidíte. Vlado VoÅ¡tinár svojím vtipom hádačov rozsekal: Ako sa východniari testujú na Covid-19? Aneta PariÅ¡ková po Å¥ažkom roku znovu srší optimizmom: JEJ slová vás pohladia na duÅ¡i! Vysielací .. Podmienky pre spracovanie osobných údajov. Slová jej dcéry vás potom úplne odrovnajú! Pripravili sme pre vás relácie, ktoré nájdete len na videoportal.sk! Povedali by ste na tohto sympaťák, že vyÅ¡tudoval za elektrikára?